Crapmania este in modul offline. Verifica conexiunea la internet!

Care sunt pedepsele prevăzute de lege pentru braconaj, pescuit fără permis si alte infracţiuni legate de pescuit?

vineri, 1 ianuarie 2021

Amenzi Pescuit

Legea pescuitului actualizată 2021

Pe scurt:

  • Pescuitul fără permis de pescuit este contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 600 lei.
  • Reținerea peștilor sub dimensiunile minime legale este contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 600 lei.
  • Pescuitul în perioada de prohibiţie sau în zonele protejate este contravenţie și se sancționează cu amendă de la 600 lei la 1000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului sau autorizaţiei de pescuit.
  • Pedepsele pentru braconajul piscicol, definit ca infracţiunea care constă în practicarea ilegală a pescuitului în habitatele piscicole naturale, pleacă de la amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani şi pot ajunge până la închisoare de la 1 la 3 ani, în functie de tipul şi gravitatea infracţiunii săvârşite.

Sancțiunile prevăzute de lege prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (completată şi modificată de Legea 317/2009)

Art. 58. – Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei:

a) pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii de peşte şi alte vieţuitoare acvatice vii, efectuat fără permis în habitatele piscicole naturale;

b) neprezentarea permisului, licenţei sau autorizaţiei atunci când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite să constate contravenţiile/infracţiunile;

c) încălcarea condiţiilor prevăzute în permis, autorizaţie şi/sau licenţă;

d) pescuitul recreativ/sportiv al resurselor acvatice vii sub dimensiunile legale.

Art. 59. – Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului sau autorizaţiei, după caz:

a) prinderea salmonidelor cu mâna, cu unelte de pescuit comercial sau cu alte unelte de pescuit confecționate artizanal;

b) pescuitul salmonidelor cu momeli naturale;

c) pescuitul cu mai mult de 3 muşte artificiale în apele salmonicole;

d) reținerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ/sportiv a mai mult de 10 bucăți/exemplare/zi, în total, din speciile de păstrăv, lipan și coregon în apele de munte sau a mai mult de 5 kg de pește/zi din zona colinară și de șes, cu excepția cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depășește 5 kg;

e) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare cu semnificație piscicolă;

f) pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, prin orice metode și mijloace, al peștilor și al altor viețuitoare acvatice, în perioada de prohibiție și în zonele de protecție;

g) pescuitul cu lanseta folosind plasă monofilament.

Art. 60. – Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a autorizaţiei sau a licenţei, după caz:

a) plasarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă pe mai mult de două treimi din lăţimea râurilor, canalelor şi a Dunării;

b) utilizarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă în cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, în ghiolurile Belciuc-Erenciuc și în lacurile litorale;

c) neîndeplinirea la termenele și în condițiile stabilite a măsurilor dispuse de personalul cu drept de inspecție și control, precum și nefurnizarea datelor statistice către personalul cu drept de inspecție și control din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în conformitate cu activitățile prevăzute în programele de colectare a datelor și cu prevederilor legislației naționale și ale Uniunii Europene privind sectorul pescăresc;

d) capturarea peștelui cu unelte de plasă și cu pripoane în râurile și în lacurile din zona de munte, precum și în râurile colinare și de șes, cu excepția Dunării și Prutului;

e) nemarcarea uneltelor de pescuit comercial.

top amix editie limitata nada feeder pescuit

Art. 61. – Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei:

a) introducerea în habitatele piscicole naturale sau în amenajările piscicole, fără avizul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, a altor specii decât cele existente;

b) nedeţinerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de acvacultură.

Art. 62. – Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.800 lei la 4.000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a autorizaţiei sau a licenţei, după caz:

a) comercializarea peștilor și a altor viețuitoare acvatice provenite din habitatele piscicole naturale sub dimensiunea minimă legală;

b) refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul și inspecția navelor/ambarcațiunilor, autovehiculelor, unităților de acvacultură, unităților de procesare și/sau comercializare, precum și în perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/sportiv sau comercial; refuzul de a permite accesul personalului cu drept de inspecție și control la sediile și sucursalele unităților controlate, la navele/ambarcațiunile, autovehiculele, unitățile de acvacultură, unitățile de procesare, comercializare și alimentație publică, precum și în perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/comercial, în vederea îndeplinirii funcției de inspecție și control;

c) utilizarea unei nave/ambarcațiuni la pescuitul în scop comercial, neinscripționată cu marcaj exterior corespunzător licenței de pescuit sau inscripționată cu date false, dacă fapta nu constituie, potrivit legii penale, infracțiune;

d) pescuitul în scop comercial/recreativ pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj.

Art. 63. – Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei:

a) distrugerea sau degradarea din culpă a digurilor, barajelor şi canalelor, a taluzurilor şi malurilor, a instalaţiilor hidrotehnice aferente amenajărilor piscicole, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;

b) distrugerea sau degradarea din culpă a trecătoarelor pentru peşti, a topliţelor şi a cascadelor podite, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;

c) reducerea din culpă a debitului de apă pe cursurile de apă naturale sau amenajate, dacă prin aceasta se periclitează existenţa resurselor acvatice vii, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;

d) distrugerea, degradarea sau micşorarea din culpă a zonelor de protecţie perimetrală a amenajărilor piscicole, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;

e) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care împiedică intrarea peştilor în sistemele de alimentare cu apă, irigaţii, precum şi în instalaţiile hidroenergetice, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;

f) neluarea măsurilor pentru curăţarea zonelor de pescuit şi pentru protejarea şi salvarea resurselor acvatice vii la construcţia sau golirea lacurilor de acumulare;

g) neasigurarea debitului de apă necesar în vederea dezvoltării normale a faunei piscicole în aval de o lucrare de barare;

h) aruncarea sau depozitarea rumeguşului, deşeurilor menajere şi zootehnice şi a oricăror materii şi materiale, produse şi substanţe poluante pe malurile râurilor, pâraielor, lacurilor, bălţilor şi amenajărilor piscicole;

i) pescuitul lostriţei;

j) prinderea peştelui cu unelte de plasă şi cu pripoane în râurile şi în lacurile din zona de munte, precum şi în râurile colinare şi de şes, cu excepţia Dunării şi Prutului; ABROGAT

k) neexecutarea lucrărilor pentru protecţia şi refacerea habitatelor naturale ale peştilor şi ale celorlalte vieţuitoare acvatice vii;

l) pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj;

m) circulaţia autovehiculelor de orice tip şi transportul cu orice mijloace a buştenilor prin albia minoră a râurilor şi pâraielor din zona de munte.

Art. 64. – Următoarele fapte constituie infracţiuni şi se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani

a) pescuitul comercial sau sportiv fără licență sau autorizație de pescuit;

b) pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiţie, şi distrugerea icrelor embrionate de peşte în zonele de reproducere naturală;

c) reducerea debitului și a volumului de apă pe cursurile de apă, în scopul pescuitului ilegal;

d) deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescărești sau cu unelte de pescuit de orice fel, de către persoane neautorizate, a canalelor și a gârlelor de legătură cu lacurile, bălțile ori cu terenurile inundabile;

e) pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode și mijloace, al peștilor și al altor viețuitoare acvatice, în perioada de prohibiție;

f) procesarea, fără drept, a produselor obținute din pescuit sau acvacultură;

g) pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale;

h) deținerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peștelui și altor viețuitoare acvatice obținute din pescuit ori produselor din pește. Documentele de proveniență vor însoți mărfurile, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin documente de proveniență se înțelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoțire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege;

i) producerea, importul, comercializarea, deținerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârșelor, vintirelor, precum și a altor tipuri de unelte de pescuit comercial;

j) pescuitul cu japca, cu ostia, sulița, țepoaica și cu orice alte unelte înțepătoare sau agățătoare, prin greblare sau harponare;

k) producerea, importul, deținerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament, cu excepția setcilor folosite pentru pescuitul calcanului, cu mărimea ochiului de minimum 400 mm;

l) pescuitul cu alte unelte sau scule neautorizate.

m) pescuitul ilegal și pescuitul neraportat al calcanului.

Art. 65. – (1) Următoarele fapte constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 3 ani şi interzicerea dreptului de a pescui o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani:

a) pescuitul electric, deținerea aparatelor și dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanțe toxice și narcotice de orice fel, precum și folosirea armelor de foc în scopul omorârii peștilor sau altor viețuitoare acvatice;

b) pescuitul sau omorârea deliberată a mamiferelor marine.

c) pescuitul, deținerea, transportul, comercializarea sturionilor capturați pe teritoriul României din habitatele piscicole naturale, precum și a produselor și subproduselor obținute din aceștia, fără respectarea prevederilor legale în vigoare, cu excepția celor proveniți din acvacultură, pentru care se face dovada originii prin documente și marcaje justificative legale.

(2) Tentativa se pedepseşte.

Art. 66. – (1) Sunt supuse ridicării în vederea confiscării uneltele şi ambarcaţiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc şi orice alte bunuri care au fost folosite la săvârşirea infracţiunilor.

(2) Bunurile rezultate din săvârşirea infracţiunilor şi contravenţiilor, constând în peşte, icre, alte vieţuitoare şi produse acvatice, sunt supuse confiscării.

(3) În cazurile de confiscare a bunurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) organele de constatare dispun valorificarea lor în condiţiile legii, contravaloarea făcându-se venit la bugetul de stat.

Art. 67. – (1) Pe lângă organele de urmărire penală sunt competente să efectueze acte de constatare pentru faptele prevăzute la art. 64 și 65 și persoanele cu drept de inspecție și control din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, Gărzii Naționale de Mediu, Administrației Rezervației Biosferei «Delta Dunării», precum și ofițeri și subofițeri din cadrul Jandarmeriei Române, conform prevederilor art. 61 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Organele prevăzute la alin. (1) au obligaţiile organelor de constatare a infracţiunilor, prevăzute de Codul de procedură penală.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 58-63 se fac de către personalul prevăzut la alin. (1), de către ofițerii și agenții din cadrul Poliției Române și Poliției de Frontieră Române, ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum și de către personalul silvic din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva.

Art. 68. – (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 58–63 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 58–63, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 68^1 Furtul piscicol se pedepseşte conform infracţiunii de furt prevăzute în Codul penal. ABROGAT

Sursa: ANPA

2 persoane apreciază asta.
Apasă Îmi place dacă ți-a plăcut articolul. Ne ajută să identificăm conținutul care te interesează și să-ți oferim materiale cât mai relevante pe viitor.
Citește și ..
Comentarii
Momentan nu există comentarii.