Crapmania este in modul offline. Verifica conexiunea la internet!

Castiga un pavilion Coleman cu FishingMall

vineri, 10 iulie 2020

pavilion coleman

REGULAMENTUL CAMPANIEI

"TOMBOLA - PAVILION COLEMAN"

Organizat de The One Fishing Store S.R.L.

(10 Iulie 2020 – 10 August 2020)

Art. 1. Dispozitii generale

1.1 Organizatorul campaniei TOMBOLA - PAVILION COLEMAN

 (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este The One Fishing Store S.R.L., o societate cu raspundere limitata functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in Oradea, Strada Calarasilor, nr. 15A, judetul Bihor, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J5/1194/2018, cod de inregistrare fiscala RO39368670, reprezentata prin Dna Nicoleta Szabo Morar in calitate de Administrator Delegat, denumita in continuare „Organizatorul”.

1.2 Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul”) prin intermediul site-ului www.fishingmall.ro (”Site-ul”). Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru toti participantii la Campanie.

Pentru a putea participa la Campanie, persoanele interesate trebuie sa indeplineasca cerintele mentionate la art. 3 si art. 4 de mai jos. Prin participarea la Campanie, fiecare participant declara ca intelege si accepta integral prevederile acestui Regulament. Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe Site.

1.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, in orice moment, Regulamentul, cu conditia anuntarii prealabile pe Site, cu minimum 3 (trei) zile lucratoare inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor Regulamentului.

1.4 In scopul informarii publicului, Campania va fi mediatizata, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

1.5 Prezenta campanie se desfasoara in limba romana.

1.6 Prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate de participanti, colectate si utilizate in cadrul Campaniei de catre Organizator, va fi efectuata in conformitate cu legislatia romana aplicabila.

ART. 2. Teritoriul si durata de desfasurare a Campaniei

2.1. Campania este organizata si se desfasoara in perioada 10 iulie ora 08:00 – 10 august 2020 ora 24:00, pe teritoriul Romaniei, in spatiul virtual aferent Site-ului, in conformitate cu prevederile Regulamentului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica durata Campaniei, cu conditia anuntarii prealabile pe Site, cu minimum 3 (trei) zile lucratoare inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor.

ART. 3. Participantii. Dreptul de participare

3.1. Inscrierea si participarea la Campanie presupune cunoasterea si acceptarea neconditionata a Regulamentului, in integralitatea acestuia.

3.2. La Campanie are dreptul sa participe orice persoana fizica cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania, care:

are varsta de minim 16 ani impliniti la data de 10 iulie 2020 ,

are facuta o comanda pe site-ul fishingmall.ro in valoare minima de 250 de Ron

3.3. Nu au dreptul sa participe la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

- angajatii Organizatorului;

- angajatii oricaror companii implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea Campaniei.

De asemenea, rudele de gradul I si II, afinii angajatilor companiilor mai sus-mentionate (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie ai angajatilor) nu au dreptul de a participa la Campanie.

 ART.4. Mecanismul de desfasurare a Campaniei

1. Pentru a participa la Campanie, un participant trebuie (i) sa faca o comanda pe pe site-ul www.fishingmall.ro in valoare minima de 250 de Ron.

Pentru a se inscrie in Campanie, un participant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

sa acceseze site-ul www.fishingmall.ro

sa plaseze o comanda in valoare minima de 250 de Ron

4.2. Un participant se poate inscrie de mai multe ori in Campanie.

ART. 5. Validarea participarii la Campanie

 5.1 Pentru ca un participant sa aiba dreptul de a castiga un premiu in cadrul Campaniei, trebuie sa indeplineasca simultan conditiile prevazute la art. 3 si art. 4. din Regulament.

5.2 Validarea inscrierilor va fi facuta de catre Organizator sau reprezentanti ai Organizatorului prin verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 3, art. 4, si art. 5.1.din Regulament.

Participantii care nu indeplinesc aceste conditii nu vor fi validati. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unor inscrieri, decizia Organizatorului este definitiva.

ART. 6. Tragerea la sorti

6.1 La tragerea la sorti vor fi desemnati 3 participanti castigator si 3 participant – rezerva. In cazul in care participantul validat castigator nu poate intra in posesia premiului oferit, Organizatorul va contacta participantul – rezerva.

6.2. Desemnarea castigatorilor se va face prin intermediul platformei specializate www.random.org si va fi efectuata pe 11 august 2020 ora 13:00.

6.3. Fiecare participant poate castiga un singur premiu.

ART. 7. Validarea castigatorilor

 7.1 La tragerea la sorti vor participa persoanele inscrise in Campanie in conformitate cu prevederile art. 4 din Regulament.

7.2 Pentru premiul ce se acorda, se va desemna un participant castigator si un participant – rezerva, pentru a anticipa situatiile in care (i) nu sunt indeplinite conditiile Regulament; sau (ii) participantul castigator nu poate accepta premiul.

7.3 Castigatorul va fi validat de catre Organizator in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Procesul de validare va contine verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 3 si art. 4 din Regulament.

7.4. In cazul in care participantul declarat castigator (i) nu isi revendica premiul sau (ii) nu e validat conform art. 7.3, atunci acesta va fi declarat necastigatori iar Organizatorul va contacta participantul rezerva, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

Daca nici participantul – rezerva nu indeplineste conditiile art. 7.3., atunci se va efectua o noua tragere la sorti, folosind regulile de mai sus, pana la desemnarea unui castigator valid.

ART. 8. Premiul si acordarea acestuia

8.1 Premiul va fi acordat castigatorului conform art. 6.1. Premiul ce va fi acordat de catre Organizator participantului desemnat castigator in cadrul Campaniei, in urma tragerii la sorti, este:

PREMIUL 👉 UN PAVILION COLEMAN

Valoarea totala a premiului acordat este de 1099 lei (TVA si taxe de transport incluse).

8.2 Castigatorul premiului oferit in cadrul Campaniei nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a acestuia sau de a solicita inlocuirea acestora cu alte bunuri sau beneficii.

8.3. Fiecare castigator va fi contactat de Organizator in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data tragerii la sorti, urmand sa se comunice Organizatorului numele, prenumele, telefon mobil si adresa de e-mail, in vederea confirmarii datelor de contact.

8.4 Premiul va fi predat doar participantilor declarati castigatori.

8.5. Refuzul de a primi premiul conduce la pierderea dreptului castigatorului la premiu.

8.6 Castigatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru corectitudinea si veridicitatea informatiilor transmise Organizatorului, acesta neasumandu-si nicio responsabilitate pentru informatiile si datele care nu corespund realitatii si/sau pentru declaratiile mincinoase si nici pentru orice consecinta care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declaratie. Castigatorul care declara/transmite informatii eronate/false pierde dreptul de a dobandi premiul castigat.

8.7 Premiul poate fi expediat castigatorului de catre Organizator, la adresa indicata de catre acesta, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, ulterior incheierii procesului de validare, dar nu mai tarziu de 30 zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorului a fost comunicata pe https://www.facebook.com/fishingmallromania/. In cazul in care, din motive independente de Organizator premiul nu poate fi livrat (de exemplu in cazul in care castigatorul nu este gasit acasa de catre curier), atunci castigatorul fie va suporta retrimiterea acestuia, fie il va ridica de la sediul Organizatorului.

8.8 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiului acordat in aceasta Campanie ori pentru orice prejudicii produse castigatorului ca urmare a calitatii necorespunzatoare ori a viciilor acestui premiu. Pentru orice astfel de prejudicii, castigatorul se va adresa fie producatorului, fie comerciantului produsului oferit ca premiu in cadrul acestei Campanii, conform termenilor si conditiilor stipulate in certificatul de garantie ale respectivului premiu.

ART. 9. Legea aplicabila. Litigii.

9.1 Prezentul regulament este supus legii romane.

9.2 Eventualele litigii decurgand din sau in legatura cu Regulamentul vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul Organzatorului din Oradea. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la prezentul proiect se primesc in scris, de catre Organizator pe adresa la Sediul din Oradea, str. Calarasilor, nr. 15, Jud. Bihor,Romania.

Reclamatiile sau sesizarile vor fi primite pana la data de 20 august 2020.

ART. 10. Regulamentul Campaniei

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit pe site-ul Organizatorului la adresa web https://www.facebook.com/fishingmallromania/ iar la solicitarea oricarei persoane interesate, poate fi obtinut gratuit printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului pe adresa punctului de lucru din Sat Santion, Calea Borsului,Km 2,

 ART. 11. Taxe si impozite

Organizatorul este raspunzator pentru plata taxelor/impozitelor aferente premiilor acordate castigatorilor Campaniei in baza prezentului Regulament, taxe/impozite pe care Organizatorul (personal sau prin intermediul unui tert desemnat) le va calcula si plati in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura, in legatura cu premiile acordate, sau orice alte cheltuieli cu intrarea in posesia premiilor, revine in exclusivitate participantilor validati castigatori.

ART. 12. Raspundere

12.1 Prin inscrierea la Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile Regulamentului si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele lor sa fie facute publice potrivit legislatiei in vigoare, la adresa de web https://www.facebook.com/fishingmallromania/.

12.2 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru informatiile eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, a functionarii echipamentelor de calcul, aplicatiilor, sau altor echipamente tehnice ale folosite in derularea Campaniei.

12.3 Organizatorul este obligat sa faca public numele castigatorului si castigurile acordate.

ART. 13. Prelucrarea datelor cu caracter personal

13.1 Prin participarea la Campanie, participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului si Partenerului, sa fie prelucrate de acestia, in vederea validarii, atribuirii premiului si a indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata (Legea 677/2001) si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care participantii le furnizeaza.

13.2 Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile cu privire la protectia datelor cu caracter personal in conformitate cu Legea nr. 677/2001

dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;

dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

13.3 La cererea oricarui participant, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa punctului de lucru din Sat Santion, Calea Borsului,Km 2, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

13.4 Organizatorul va solicita castigatorului acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele lui si orasul de resedinta. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest aspect ramanand la libera lor alegere.

ART.14. Incetarea inainte de termen a Campaniei, forta majora

14.1 Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului.

14.2 Situatiilor avute in vedere la alin. (1) le sunt asimilate si hotararea si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente.

14.3 In situatiile avute in vedere la alin. (1) si (2) a prezentului articol, Organizatorul nu este mai este tinut la nicio obligatie catre participantii la Campanie, dupa cum nu este tinut la intoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

 Art. 15 – Diverse

Eventualele contestatii cu privire la Campanie si la prezentul Regulament vor fi depuse pana la data de 20 august 2020 , inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor considerate a fi depuse in termen.

fishingmall

Organizator

The One Fishing Store S.R.L.

Nicoleta Szabo-Morar 

Unei persoane îi place asta.
Apasă Îmi place dacă ți-a plăcut articolul. Ne ajută să identificăm conținutul care te interesează și să-ți oferim materiale cât mai relevante pe viitor.
Citește și ..
Comentarii
Momentan nu există comentarii.